ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی

عنوان:

Safety and Homing of Human Dental Pulp Stromal Cells in Head and Neck Cancer

تاریخ برگزاری: یکشنبه  15 اسفند 1400

ساعت: 14 تا 15

ارائه دهنده: ماریا کاویانپور ، دانشجوی دکتری علوم سلولی کاربردی

لینک برنامه:

https://www.skyroom.online/ch/satim.tums.ac.ir/journal-club-applied-cell-science

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.