ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردیعنوان: 
Biomimetic microenvironmental preconditioning enhance neuroprotective properties of human mesenchymal stem cells derived from Wharton’s Jelly


تاریخ برگزاری: دوشنبه 3 مرداد 1401
ساعت: 14 تا 15
ارائه دهنده: منصور عرب، دانشجوی دکتری علوم سلولی کاربردی
مکان: ساختمان شماره 2 دانشکده فناوری های نوین پزشکی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.