ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی ارائه دهنده: حسین رستمی

عنوان: 
Cas9-AAV6-engineered human mesenchymal stromal cells improved cutaneous wound healing in diabetic mice

تاریخ برگزاری: دوشنبه 21 شهریور 1401
ساعت: 15 تا 16
ارائه دهنده: حسین رستمی، دانشجوی دکتری علوم سلولی کاربردی
مکان: ساختمان شماره 2 دانشکده فناوری های نوین پزشکی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.