ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی

عنوان:  The role of engineered human mesenchymal stromal cells in wound healing

تاریخ برگزاری: دوشنبه  18 مهر 1401

ساعت: 15 تا 16

ارائه دهنده: حسین رستمی، دانشجوی دکتری علوم سلولی کاربردی

مکان: ساختمان شماره 2 دانشکده فناوری های نوین پزشکی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.