ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی

عنوان:  Targeted Delivery of CXCL9 and OX40L by Mesenchymal Stem Cells Elicits Potent Antitumor Immunity

تاریخ برگزاری: دوشنبه  25 مهر 1401

ساعت: 15 تا 16

ارائه دهنده: فاطمه حسینی، دانشجوی دکتری علوم سلولی کاربردی

مکان: ساختمان شماره 2 دانشکده فناوری های نوین پزشکی

 
 

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.