ژورنال کلاب با عنوان: Engineering Exosomes

عنوان:

Engineering Exosomes

تاریخ برگزاری: دوشنبه 2 آبان 1401

ساعت: 14 تا 15

ارائه دهنده: عادل سپنج نیا، دانشجوی دکتری علوم سلولی کاربردی

مکان: ساختمان شماره 2 دانشکده فناوری های نوین پزشکی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.