ژورنال کلاب خانم شیرین توکلی

ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی

عنوان: 

Single-Cell RNA Sequencing of Tumor-Infiltrating NK Cells Reveals that Inhibition of Transcription Factor HIF-1α Unleashes NK Cell Activity

تاریخ برگزاری: دوشنبه 29 آبان 1401

ساعت: 14 تا 15

ارائه دهنده: شیرین توکلی دانشجوی دکتری علوم سلولی کاربردی

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.