چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه پزشکی مولکولی در مجله Nature Metabolism

چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه پزشکی مولکولی در مجله Nature Metabolism

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های نوین پزشکی، 1 اردیبشهت 1400،  مقاله دکتر امین اردستانی ویزیتینگ پروفسور گروه پزشکی مولکولی این دانشکده با عنوان « نقش پروتئین سرین ترئونین کیناز  3 و 4 مسیر   Hippo در کنترل اختلال متابولیکی» در مجله Nature Metabolism به چاپ رسیده است.

در این مقاله در مروری کوتاه چاقی با سو عملکرد میتوکندری و اختلال مضمن متابولیکی مرتبط است.  مسیر Hippo مسیری است که با افزایش سایز سلول  در ارتباط  است. کو و همکارانش گزارش نموده اند که با  افزایش مقدار چربی از طریق پروتئین سرین ترئونین کیناز  3 و 4 مسیر   Hippo  در افراد چاق و دیابتی، اندازه و ظرفیت اکسیژن رسانی میتوکندری در سلول های چربی کاهش می یابد. جالب اینکه با مهار این پروتئیین حجم و عملکرد میتوکندری دز این سلول ها قابل بازیابی بوده و عملکرد هموئستازی گلوکز را در موش هایی که بر اثر مصرف بیش از حد مواد غذایی دچار چاقی شده اند، بهبود  دهد. این یافته پیشنهاد می دهد که می توان از این پروتئئین برای بهبود عملکرد در بیمارانی که از چاقی مفرط رنج می برند استفاده نمود.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.