آغاز ثبت نام بيمه درمان تكميلي كاركنان از تاريخ 94/07/28

آغاز ثبت نام بيمه درمان تكميلي كاركنان از تاريخ 94/07/28

بدینوسیله با عنايت به انعقاد قرارداد بيمه درمان تكميلي كاركنان محترم دانشگاه با شركت سهامي بيمه ايران و تفاهم نامه‌هاي منعقده از تاريخ 94/07/01، شروع ثبت نام بیمه تکمیلی به اطلاع كليه كاركنان محترم اعم از اعضاء محترم هياًت علمي و غيرهياًت علمي شامل كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي، طرحي (شركتي، پزشك خانواده و ضريب K به شرط تعهد پرداخت حق بيمه به صورت يك‌جا به حساب اعلامي شركت سهامي بيمه ايران) رسانده می شود. كليه افراد متقاضي جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بيشتر به سايت اداره رفاه وتعاون، مديريت نظارت و توسعه امور عمومي اين معاونت به نشاني http://refahi.tums.ac.ir مراجعه نمايند؛ در ضمن زمان آغاز ثبت نام از تاريخ 94/07/28 به مدت 10 روز مي باشد. بديهي است مهلت تعيين شده با توجه به هماهنگي‌هاي صورت گرفته با شركت بيمه گر به هيچ وجه قابل تمديد نخواهد بود. خاطرنشان مي‌گردد مبلغ حق بيمه تعيين شده در سال جاري براي كاركنان (اصلي) و افراد تحت تكفل (تبعي) براساس جدول تعهدات بيمه گر به شرح جدول ذيل بوده وحق بيمه كليه افراد اصلي و تبعي، ماهيانه از حقوق كارمند كسر و به حسابي كه متعاقباً اعلام خواهد گرديد قابل پرداخت مي باشد.

رديف

نوع طرح

مبلغ حق بيمه به ازاي هر نفر در ماه

1

طلايي

850،000 ريال

2

نقره اي

327،000  ريال

 
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.