گزارش ژورنال کلاب گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی مورخ 94/09/30

گزارش ژورنال کلاب گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی مورخ 94/09/30

 

جلسه ژورنال کلاب

با موضوع "A short review on exosome isolation protocols"

روز دوشنبه  مورخ 94/09/30 ساعت 12:30

توسط خانم سورا مردپور دانشجوی سلولی کاربردی

در سالن طبقه سوم دانشکده برگزار وبا استقبال دانشجویان گروه های آموزشی دیگر نیز مواجه گردید .

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.